PAC 06 : Kích kháng cây trồng, đặc trị xoăn ngọn, xoăn lá, khảm lá

180.000 

PAC 06 Kích Kháng Cây Trồng
Khắc Phục Tình Trạng :
Khảm Lá – Xoăn Lá – Xoăn Ngọn
Sượng Trái – Thối Trái
Bung Chồi – Xanh Lá – Cứng Cây
Sử Dụng Cho Cây Bị Xoăn Ngọn , Xoăn Lá , Sượng Trái , Thối Trái , Héo Xanh ,Thối Rễ
Tăng Cường Kích Kháng , Nâng Cao Hệ Miễn Dịch Cây Trồng

còn 10000 hàng