Bật Chồi + Pac 06 : Đặc trị xoăn ngọn, xoăn lá, kích chồi, vọt đọt

280.000 

𝐏𝐀𝐂 𝟎𝟔 – 𝐒𝐈Ê𝐔 𝐁Ậ𝐓 𝐂𝐇Ồ𝐈
𝐏𝐡ò𝐧𝐠 và Đặ𝐜 𝐭𝐫ị :
Xoăn ngọn – Xoăn lá – Khảm lá
Ngăn chặn Virus lây lan
Hạn chế nấm bệnh gây héo xanh, thối trái , thối rễ
Sản phẩm sinh học an toàn , không độc hại , thân thiện với môi trường và vật nuôi , phù hợp với xu hướng canh tác hữu cơ sinh học

Mang lại nguồn nông sản an toàn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

Combo giúp đạt hiệu quả nhanh chóng trên mọi loại cây trồng

còn 9998 hàng