Rural : Xử lý nấm bệnh trong đất, phòng héo xanh, chết cây con

60.000 

PAC 08- RURAL
XỬ LÝ NẤM BỆNH TRONG ĐẤT
Tiêu diệt các loại nấm bệnh có hại tồn dư trong đất
Phòng ngừa héo xanh, lỡ cổ rễ, chết cây con, vàng lá, thối rễ.

Giúp đất tơi xốp, cải tạo đất phèn, đất bị chay hóa bạc màu.

Chống các bệnh chết thắt,chết cây con,lỡ cổ rễ,sưng rễ.
Tăng độ PH cải tạo đất giúp đất tươi xốp.

còn 10000 hàng